مجوزها و تفاهم نامه ها


مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اعتبارنامه وزارت آموزش و پرورش
گواهی تأیید فنی نرم افزار از طرف شورای عالی انفورماتیک کشور